2013 ኖቬምበር 28, ሐሙስ

                                                      በጅማ ከተማ ሀገረ ስብከቱ እያስገነባ ያለው ሁለገቡ ሕንጻ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ብፁዕ አቡነ እስጢፋኖስ ስለዕቅድ አፈጻጸሙ ግምገማ በማድረግ ላይ
                                                        


            የጅማ ሀገረ ስብከት የሦስት ወራት ዕቅድ                                                                                      
         አፈ ጻጸም ተገመገመ

በአዲስአበባሀገረስብከትየብፁዕወቅዱስፓትርያርክረዳትናየጅማዞንሀገረስብከትሊቀጳጳስብፁዕአቡነእስጢፋኖስበ14/3/2006 ዓ.ምበጅማሀገረስብከትበተደረገውአጠቃላይስብሰባየሦስትወራትዕቅድአፈጻጸምግምገማአድርገዋል ፡፡ የስብሰባውዋናዋናአጀንዳዎችሐምሌ  20እና21/2005 ዓ.ምበጎማወረዳአጋሮከተማበተደረገውየሀገረስብከቱጠቅላላጉባኤላይከታቀደውዕቅድመካከልበትናንትናውስብሰባላይየተነሳውበስብከተወንጌልእንቅስቃሴእናበጅማከተማሀገረስብከቱየሚያስገነባውንሁለገብሕንጻበተመለከተውይይትተደርገውባቸዋልበዚሁመሠረትየወረዳዎችናየጅማከተማአድባራትናገዳማትአፈጻጻምየተሻለመሆኑንየተገለጠሲሆንዝቅተኛውጤትላስመዘገቡትደግሞየማጠናከሪያተግሳፅደርሶአቸዋልበተለይበሕዝበክርስቲያኑከፍተኛርብርብእየተሰራእየተፈጸመየሚገኘውይህሕንጻ G+5 ሲሆንከትንሣኤበኋላይመረቃልተብሎይገመታልተብሎአልለዚሁማስፈጸሚ 4.500000/አራትሚሊዮንአምስትመቶሺህ ብር እስከመጋቢት ድረስለመሰብሰብመታቀዱንምተገልጦአልበከተማውየሚገኙማኅበረቅድሳንንጨምሮየሚገኙማኅበራትምከፍተኛርብርብእንዲያደርጉሊቀጳጳሱጥሪአቅርበዋልይህሁለገብሕንጻአገልግሎትየሚሰጠውበሀገረስብከቱየተዘጉትንአድባራትንማስከፈትናቀጠይልማትንምለማስቀጠልየሚችልመሆኑየታወቀሲሆንእስከአሁንእስከአራተኛፎቅድረስበመጠናቀቁእየተከራየይገኛል፡፡ <ዘመኑየውድድርነውመፍጠንይገባል>ያሉትሊቀጳጳሱበቀጣዩበከተማውመካከልበደጆችሽአይዘጉመንፈሳዊማህበርአማካይነትሊሰራየታቀደው G+4 ባለአራትፎቅሁለገብሕንጻበቀጣዩይጀመራልብለዋልይህሕንጻ ለ65 አድባራትናገዳማትመርጃይሆንዘንድመታሰቡንምጨምረውገልጠዋል፡፡ሁለገብሕንጻውንበተመለከተየውስጥዖዲተርእስከታሕሳስ 30 እንዲጠናቀቅመመሪያየሰጡሲሆንበመቀጠልምየውጪዖዲተርይመለከተዋልብለዋልሀገረስብከቱበልማትከተፋጠነስብከተወንግልበገጠሪቱሁሉይስፋፋልያሉትሊቀጳጳሱህገወጥሰባክያንናዘማርያንንበተመለከተበስብሰባውላይጥብቅመመሪያሰጥተዋልየሰባክያንንናዘማርያንንፎቶመለጠፍከቤተክርስትያናችንሥርዓትውጪነውያሉትሊቀጳጳሱይህንንበሚያደርጉአካላትላይእርምጃእንወስዳለንብለዋል፡፡
በተያያዘዜናጥር 18/ 2006 ዓ.ምብፁዕወቅዱስአቡነማትያስፓትርያርክዘኢትዮጵያበጅማሀገረስብከትውስጥየሚገኙትንየአበልቲ ቅ/ኪዳነምሕረትገዳምየአብነት ት/ቤትናበናትሪ ቅ/ገብርኤልቤተክርስቲያንለሚገነባውየካህናትናደቀመዛሙርትማሰልጠኛየመሠረትድንጋይለማስቀመጥእንደሚሄዱየተገለጠሲሆንለዚሁምከወዲሁዝግጅትእየተደረገመሆኑንታውቆአልበስብሰባውምላይየአድባራትናገዳማትአስተዳዳሪዎች ፤ሰበካጉባኤአባላት ፤ ካህናት፤ የማኅበራትተወካዮች፤ ሰባክያነወንጌልሌሎችምተገኝተዋል፡፡ሊቀጳጳሱከስብሰባውበኋላበሻሻአቡነገብረመንፈስቅዱስቤተክርስቲያንድረስበመሔድሕዝበክርስቲያኑንጎብኝተውናአጽናንተውተመልሰዋል፡፡በሻሻአቡነ ገ/መንፈስቅዱስቤተክርስቲያን በ1999 ዓ.ምካህናትናምእመናንየተሰየፉበትቦታመሆኑይታወሳል፡፡
                                                   

                                   በአውሮጳ   የካህናት አንድነት ማኅበር ሊቋቋም መሆኑ ታወቀ በ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከመላዋ አውሮጳ   የተውጣጡ ካህናት፡” የ...